Všeobecné obchodní podmínky

Ing. Tomáš Pour,
s místem podnikání Jaroslava Vrchlického 2631, Žatec 43801
IČ: 74580515

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) OSVČ Ing. Tomáš Pour s msítem podnikání Svojsíkova 1456, Mladá Boleslav 293 01, identifikační číslo: 74580515 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezpecnavina.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

NUTNÉ PŘEDPOKLADY PRO UŽIVATELE STRÁNEK WWW.BEZPECNAVINA.CZ

Stránky www.bezpecnavina.cz, na nich poskytované informace a služby jsou určeny výhradně osobám splňujícím tyto předpoklady = vyžadované splnění podmínek pro vznik právního vztahu:

 1. Mají IQ 130 a vyšší
 2. Nevykazují jakékoliv rysy poruchy osobnosti nebo emoční nestability

Pokud uvedené podmínky nenaplňujete, provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za to, že informace získané na těchto stránkách nebo v rámci námi poskytovaných služeb, dokážete využít a budou Vám ku prospěchu. V důsledku nižší inteligence než požadované můžete informace na těchto stránkách pochopit nedostatečně a nebo dokonce v přesně opačném významu, než jak jsou formulovány. Za Vaší případnou neschopnost intepretovat informace z těchto stránek se všemi souvislostmi neneseme žádnou zodpovědnost.

V případě, že budete vykazovat jakékoliv rysy poruchy osobnosti, zejména:

 • Neschopnost deeskalace konfliktů na individuální úrovni (konverzací dvou osob)
 • Zapojování třetích osob / stran do vztahu mezi Vámi a provozovatelem stránek (včetně např. advokátů, nebo soudů)

tak považujeme pro vás informace na těchto stránkách za nevyužitelné a proto do jakéhokoliv vztahu s provozovatelem stránek nevstupujte!

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ A KONFLIKTŮ

Prostor pro řešení případných sporů a konfliktů je jen a pouze v rámci individuálních konzultací, které jsou na těchto stránkách nabízeny. Pokud s podmínkami individuálních konzultací nesouhlasíte, a chtěli byste případné konflikty řešit jiným způsobem, tak stránky www.bezpecnavina.cz nenavštěvujte, informace na nich uvedené “nekonzumujte” a nekupujte si na nich žádné kurzy nebo služby. Zejména není možné řešit jakékoliv konflikty písemnou formou (zprávy, emaily, dopisy) a už vůbec ne písemnou formou, kterou Vám zprostředkují třetí strany.

Ověřte si tedy předem, že splňujete jak inteligenční, tak osobnostní předpoklady, než začnete jakékoliv informace z těchto stránek konzumovat a využívat. Ujasněte si, že JAKÉKOLIV KONFLIKTY, které mezi námi případně vzniknou, je možné řešit jen a pouze v rámci individuálních, Vámi plně hrazených, konzultací.

Důvodem k těmto podmínkám je matematický model tzv. bi-nárních a n-nárních vztahů, na kterém jsou veškeré zde předávané znalosti a strategie postavené. Nemohu Vás naučit fungování v rámci tzv. bi-nárních vztahů, když mne budete mít tendenci zatahovat do tzv. n-nárních vztahů. Nemohu Vás naučit něco, co sami nechcete. Pokud Vám tyto podmínky nevyhovují a chcete mít možnost do vztahu se mnou případně zapojovat třetí osoby, pak se pravděpodobně jedná o rysy poruchy osobnosti a tím pádem nesplňujete druhou ze základních podmínek pro to, aby Vám služby na těchto stránkách byly poskytovány.

Právě už jenom pro samotné pochopení modelu bi-nárních a n-nárních vztahů musíte splňovat uvedené inteligenční 1) a osobnostní předpoklady 2).

Jekékoliv nejasnosti s modelem, na kterém jsou postaveny všechny informace, které na těchto stránkách a v rámci konzultací, můžete čerpat, je možné objasňovat opět pouze v rámci individuálních, Vámi plně hrazených konzultací. Rekurzivní princip této podmínky je zjevný a vstupem do jekéhokoliv vztahu s provozovatelem jej berete na vědomí a dáváte jednoznačně a bez výhrad najevo, že jej chápete a ztotožňujete se s ním.

I v případě zapojení třetích osob, které budou jednat Vaším jménem, jste povinni plně uhradit případné poskytování informací a know-how, které jim budeme muset předat, aby dokázali pochopit matematický model, na kterém jsou veškeré informace na těchto stránkách postaveny. A to včetně hrazení nákladů na předávání know-how třetími stranami, které tím pověříme. Cena za takové zprostředkování je stejná jako u aktuálních podmínek individuálních konzultací. O tom, zda jste již znalosti o matematických modelech načerpali, rozhoduje provozovatel stránek. Zdůvodnění informací můžete dostat opět pouze v rámci individuálních, Vámi plně hrazených konzultací.

To, že případné třetí osoby, které zapojíte do vztahu s provozovatelem stránek, splňují inteligenční a osobnostní předpoklady je Vaše zodpovědnost. V případě, že je zapojíte do vztahu, tak budete hradit náklady za veškerý čas, po který jim bude nutné vysvětlovat matematické modely, na kterých jsou znalosti předávané na těchto stránkách postaveny.

Veškeré rozhodování případných konfliktů bude muset být prováděno v rámci logických a matematických důkazů, u kterých bude striktně prováděno ověřování zejména:

 • Platnosti použitých axiomů
 • Platnosti vyvozovaných implikací
 • Identifikace vynechaných axiomů, zejména těch, které původní tvrzení transformují v paradoxy

Jednoznačná logická/matematická platnost argumentů nebo obvinění, které bude klient případně vznášet bude nutnou podmínkou pro jejich případné právní využití. Jakékoliv řešení platnosti vznášených argumentů je součástí plně hrazených konzultací klientem.

Pokud je formulace těchto podmínek pro Vás nesrozumitelná, pak nesplňujete inteligenční podmínku 1) pro používání těchto stránek.
Pokud formulace těchto podmínek ve Vás vyvolala silnou emoční reakci, tak nesplňujete osobnostní podmínku 2) k používání těchto stránek.

V případě nejasností diagnostikou osobnosti klienta se smluvní strany zavazují k zadání vypracování minimálně 2 vyjádření řádných členů spolku International Psychoanalytical Association
Unit B, Book House, 261a City Road London EC1V 1AH. Obě taková vyjádření musí jednoznačně potvrdit, že klient nevykazuje rysy hraniční organizace osobnosti.

DOKAZOVÁNÍ NEPLATNOSTI NEPLATNÝCH TVRZENÍ

Strany smlouvy se shodují na logickém předpokladu, že dokazování neplatnosti neplatných tvrzení je z pohledu formální logiky velmi obtížné a v naprosté většině případů nemožné. Proto se obě strany jakékoliv smlouvy nebo dohody, založené na těchto podmínkách, shodují na tom, že se takové situaci nebudou vystavovat a nebudou se navzájem nutit dokazovat neplatnost neplatných tvrzení.

Pokud jakákoliv ze stran v rámci jakéhokoliv sporu nebo konfliktu bude chtít po druhé straně dokazovat neplatnost nějakého tvrzení, tak má druhá strana možnost prohlášením “nelze dokazovat neplatnost neplatných tvrzení” toto tvrzení zneplatnit, které pak následně nebude moci být využíváno k jakékoliv další argumentaci, včetně právní.

PRÁVNÍ VÝKLAD PŘÍPADNÝCH NEJASNOSTÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH

Případné nejasnosti a spory identifikované v těchto podmínkách budou vždy vykládány ve prospěch provozovatele stránek.

DŮVĚRNOST A VEŘEJNOST INFORMACÍ

Veškeré informace sdělované klienty ať zadáváním do systémů nebo při konzultacích, jsou považovány za důvěrné a nebudou nikdy a za žádných okolností poskytnuty třetím stranám. Jedinou vyjímkou jsou situace, kdy by bylo v ohrožení zdraví nebo život osob, ke kterým by se informace vztahovaly. I v takových případech bude předáno jen nezbytné množství informací nutných k eliminaci ohrožení.

V případě, že klient zapojí třetí osoby do vztahu s provozovatelem stránek, tak informace přestanou být důvěrnými a mohou být použity provozovatelem stránek např.:

 • Ke konstrukci obrany před třetími osobami dle metodiky Bezpečné viny
 • Jako studijní materiály v rámci kurzů a služeb poskytovaných v rámci těchto stránek

Zapojením třetích osob do vztahu s provozovatelem stránek, tedy transformací z bi-nárního na n-nární vztah, zneplatňuje závazek důvěrnosti veškerých sdělovaných informací ze strany klienta provozovateli.

PODMÍNKY K ONLINE MATERIÁLŮM A SLUŽBÁM

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obsahují úpravu práv a povinností mezi prodávajícím a účastníkem vzdělávacího kurzu (dále též jen „účastník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi těmito osobami uzavírané. Předmětem této smlouvy je zejména závazek poskytovatele plnit účastníkům tím, že mu poskytne vzdělávací kurz, a závazek účastníka za toto uhradit poskytovateli úplatu.

Vznik smlouvy

Smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká přijetím návrhu smlouvy (dále též jen „přihláška“), který navrhovatel elektronicky vyplní a odešle na internetových stránkách poskytovatele, ze strany poskytovatele; za přijetí přihlášky ze strany poskytovatele se považuje i odeslání smlouvy nebo (zálohové) faktury (dokladu) vystavené poskytovatelem na úhradu ceny za účast v Kurzu na elektronickou adresu. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Smlouva je uložena v elektronickém archivu poskytovatele (na vyžádání k ní má účastník přístup) a je též zaslána při jejím uzavření účastníku.

Po připsání úhrady ceny (nebo její první části, je-li hrazena ve splátkách) na účet poskytovatele jsou účastníku poskytovatelem elektronicky odeslány přihlašovací údaje do online prostředí Kurzu (dále též jen „přihlašovací údaje“).

Účastník výslovně souhlasí s tím, aby plnění poskytovatele bylo účastníku poskytováno před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení účastníka od této smlouvy.

Trvání smlouvy

Tato smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem zaniká též: a. zánikem poskytovatele nebo účastníka, b. trvá-li znepřístupnění přihlašovacích údajů účastníka déle než 1 měsíc, c. je-li účastník v prodlení s uhrazením ceny Kurzu nebo v případě jejího hrazení ve splátkách s úhradou její druhé splátky déle než 2 měsíce, d. v případech stanovených zákonem či těmito obchodními podmínkami odstoupením nebo e. v případech stanovených zákonem či těmito obchodními podmínkami výpovědí.

I po ukončení této smlouvy její výpovědí, odstoupením od ní nebo jiným způsobem stanoveným touto smlouvou, ujednáním stran, zákonem apod. zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání bodu 6. (Přihlašovací údaje), bodu 12. (Prohlášení poskytovatele a náhrada škody), bodu 13. (Nešíření obsahu Kurzu), bodu 14. (Odpovědnost účastníka), bodu 15. (Práva poskytovatele v případě porušení povinností účastníka), bodu 17. (Pravidla chování v Kurzu), bodu 18. č. ii.), iii.) a iv.) (Práva účastníka a odstoupení od smlouvy), bodu 19. (Služby odborníků a dosahování výsledku), bodu 20. (Autorská práva), bodu 21. (Data a příspěvky účastníka), bodu 22. Předávání informací a údajů, bodu 23. (Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním), bodu 24. (Doručování a informování), bodu 26. (Přístup, ochrana a změny online prostředí), bodu 27. (Změna obchodních podmínek) a bodu 28. (Závěrečná ustanovení) těchto obchodních podmínek, a to včetně utvrzení tam uvedených závazků sjednanými smluvními pokutami, stejně jako i po ukončení této smlouvy trvá povinnost účastníka k úhradě jeho již splatných peněžitých závazků vůči poskytovateli, zejména k úhradě ceny Kurzu.

Přihlašovací údaje

Účastník je povinen: – uchovávat své přihlašovací údaje v tajnosti, – nepředávat své přihlašovací údaje třetím osobám; v případě porušení některé z těchto povinností: – odpovídá účastník poskytovateli za škodu tím způsobenou, – poskytovatel je oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje účastníka (a tím mu zamezit přístup do online prostředí Kurzu), – poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s účastníkem s účinností doručení výpovědi účastníku, – je účastník povinen uhradit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši stejné, jako je cena Kurzu sjednaná dle této smlouvy, a to za každý případ porušení některé z těchto povinností účastníkem.

Jestliže má účastník podezření na možnost zneužití či zpřístupnění svých přihlašovacích údajů jiné osobě, je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele a případně jej vyzvat ke zneplatnění přihlašovacích údajů a jejich nahrazení jinými.

Způsob poskytnutí plnění poskytovatele

Plnění poskytovatele (viz výše popis programu) bude účastníku dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách poskytovatele, a to po zadání přihlašovacích údajů. Náklady na přístup k těmto stránkám (k internetu) nese účastník; odpovídají nákladům, které účastník nese za přístup do internetového prostředí dle sazeb jeho operátora.

Aby mohl účastník plně využívat všechny technické vlastnosti oline prostředí Kurzu, potřebuje dostatečně rychlý internet – doporučená rychlost pro optimální práci v online prostředí je 10 Mbit/s; dále je nutné, aby účastník používal jeden ze dvou doporučených internetových prohlížečů: Mozilla Firefox nebo Google Chrome, pro práci s úkoly potřebuje též program, který dokáže otevřít dokumenty ve formátu .pdf (například volně dostupný Adobe Reader), a dále aktuální verzi programu Adobe Flash Player. Při přístupu do online prostředí Kurzu za použití mobilních zařízení (např. smartphone, tablet) nemusí být dostupné všechny funkce (např. stahování.pdf, .mp3 apod.).

Úhrada ceny

Účastník se zavazuje uhradit poskytovateli za plnění jím na základě této smlouvy v rámci Kurzu poskytnuté cenu, která je uvedena na přihlášce. Cena se hradí jednorázově předem na celou dobu trvání smlouvy, popř. ve dvou splátkách.

Úhrada ceny se provádí bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený na jím vystavené (zálohové) faktuře a pod variabilním symbolem na faktuře uvedeným. Faktura má splatnost 7 dní. Platba je považována za uhrazenou v den připsání peněz na účet poskytovatele.

Garance vrácení peněz

Účastník má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, na základě garance poskytnuté poskytovatelem však až do 14 dnů od připsání úhrady cenu Kurzu (nebo její první části při úhradě ve splátkách) na účet poskytovatele.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí účastník odstoupení doručit poskytovateli na e-mailovou adresu pomoc@tomaspour.cz formou jednostranného právního jednání. Účastník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud účastník odstoupí od této smlouvy ve lhůtě uvedené v písmenu a) tohoto článku, vrátí poskytovatel účastníku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel. Účastník je povinen uvést v odstoupení číslo účtu, na který mu mají být vráceny platby od něj poskytovatelem přijaté; v případě, že účastník číslo účtu pro vrácení platby neuvede, je mezi stranami této smlouvy ujednáno, že poskytovatel je oprávněn poukázat platbu na číslo účtu, ze které poskytovatel úhradu Kurzu obdržel (to platí i v případě, že úhrada Kurzu byla provedena z jiného účtu, než je účet účastníka). Pro vrácení plateb použije poskytovatel stejný platební prostředek, který účastník použil pro provedení počáteční transakce, pokud účastník v odstoupení výslovně neurčí jinak.

Sjednání Kurzu ve prospěch třetí osoby

Plnění poskytovatele dle této smlouvy je možno sjednat i pro třetí osobu – účastníka. Smlouva mezi osobou, která sjednala plnění poskytovatele dle této smlouvy pro třetí osobu, (dále též jen „objednatel“) a poskytovatelem se řídí obdobně těmito obchodními podmínkami s doplněním a výjimkami vyplývajícími z tohoto bodu obchodních podmínek; kde je v obchodních podmínkách uveden účastník, myslí se tím i objednatel.

Objednateli nevzniká nárok na přístup do online prostředí Kurzu a na plnění poskytovatele s tímto spojená; tento nárok vzniká až třetí osobě – účastníku – za splnění podmínek dále uvedených.

Objednatel vyplní přihlášku; uvede při tom údaje o sobě. Po připsání úhrady ceny na účet poskytovatele je objednateli elektronicky doručen kód, který účastník zadá do své přihlášky spolu s údaji o sobě (účastník při tom není oprávněn měnit smluvní ujednání sjednané mezi objednatelem a poskytovatelem pro plnění mezi poskytovatelem a účastníkem; kód je možno zadat do přihlášky jen jednou, poté je zneplatněn); poskytovatel po obdržení této přihlášky obsahující kód zašle účastníku rovnou jeho přihlašovací údaje (neboť úhrada již byla provedena objednatelem). Není-li kód zadán dle předchozí věty do 6 měsíců od jeho odeslání objednateli, je kód poskytovatelem zneplatněn a smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem tímto zaniká; objednatel ani účastník nemají v tomto případě nárok na vrácení ceny, kterou objednatel poskytovateli uhradil a ta zůstává poskytovateli jako náhrada nákladů spojených s administrací kódu.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mezi ním a poskytovatelem za podmínek uvedených v bodu Garance vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy s poskytovatelem však běží objednateli již od doby uzavření smlouvy (tj. od přijetí přihlášky objednatele poskytovatelem, nikoli o obdržení přihlašovacích údajů). Objednatel není jinak oprávněn smlouvu s poskytovatelem vypovědět ani od ní odstoupit, s výjimkou případu, kdy objednateli ani po připsání úhrady ceny na účet poskytovatele není do 1 měsíce zaslán kód nebo účastníku nejsou ani do 1 měsíce po zadání platného kódu zaslány jeho přihlašovací údaje. Účastník, který kód zadá do přihlášky, již právo na odstoupení od smlouvy nemá a nemá práva a nároky uvedené v bodě Garance vrácení peněz.

Odesláním přihlášky účastníka spolu s kódem nabývá účastník všechna práva a všechny povinnosti účastníka, jež vyplývají účastníku z těchto obchodních podmínek; smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem se řídí přiměřeně těmito obchodními podmínkami s doplněním a výjimkami vyplývajícími z tohoto bodu obchodních podmínek.

Užívání materiálů Kurzu

Účastník bere na vědomí, že k dosažení účelu Kurzu, je nutné, aby účastník pracoval zodpovědně se všemi dostupnými materiály v pořadí, v jakém jsou mu zpřístupňované.ii. Účastník bere na vědomí, že online prostředí Kurzu není určeno dětem do 15 let.

Prohlášení poskytovatele a náhrada škody

Poskytovatel prohlašuje, že neodpovídá za škody, které by vyplynuly z použití nebo z nemožnosti užít materiály nebo informace poskytnutých v rámci Kurzu nebo některé jiné služby poskytované poskytovatelem; v případě, že náhradu škody nelze podle platných právních norem vyloučit, je poskytovatel za takové škody účastníku odpovědný pouze do částky, kterou účastník za tyto materiály či služby poskytovateli uhradil.

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím poskytované informace a služby jsou poskytovány, jak stojí a leží a bez záruky jakéhokoli druhu; výjimkou jsou prohlášení, která jsou jako záruky výslovně označena.

Poskytovatel prohlašuje, že není prostředníkem ani účastníkem transakcí mezi účastníkem a třetími osobami.

Stránky provozované poskytovatelem mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, zejména sponzorů a osob, které mohou nabízet různé užitečné služby, provozovatel však nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek provozovaných třetími osobami (i když na ně může být poskytovatelem odkazováno); účastník bere na vědomí, že poskytování a získávání informací a osobních údajů a nakládání s nimi je podřízeno pravidlům těchto jiných stránek a jejich provozovatelů a nakládání s těmito informacemi a údaji ani obsah těchto stránek nepodléhá kontrole poskytovatele a z tohoto důvodu poskytovatel doporučuje, aby se účastník s pravidly stránek, na které je odkazováno, podrobně seznámil před tím, než na ně vloží jakékoli osobní údaje nebo s nimi bude jinak zacházet.

Nešíření obsahu Kurzu

Materiály obdržené účastníkem na základě této smlouvy jsou určeny pro jeho vlastní potřebu (není-li poskytovatelem výslovně uvedeno v jednotlivých případech jinak).ii. Účastníkovi nejsou dovoleny jakékoli materiály Kurzu, které obdržel na základě této smlouvy (videa, audia, texty ad.), dále šířit, sdílet, distribuovat nebo zpřístupňovat třetím osobám či ukládat na veřejně nebo jiným osobám přístupná úložiště dat nebo užívat pro komerční účely (není-li poskytovatelem uvedeno výslovně v jednotlivých případech jinak). V případě porušení některé z uvedených povinností: – odpovídá účastník poskytovateli za škodu tím způsobenou, – poskytovatel je oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje účastníka (a tím mu zamezit přístup do online prostředí Kurzu), – poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s účastníkem s účinností doručení výpovědi účastníku, – je účastník povinen uhradit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši stejné, jako je cena Kurzu sjednaná dle této smlouvy, a to za každý případ porušení některé z těchto povinností účastníkem.

Odpovědnost účastníka

Účastník odpovídá za obsah (text, dokument, obrázky, video a jiné soubory apod.) a příspěvky, které vkládá do online prostředí Kurzu a nese plnou zodpovědnost za veškeré úkony jím zde činěné. Odesláním nebo vložením dat či příspěvků účastník zaručuje, že jejich obsah je v souladu s těmito obchodními podmínkami a že neporušuje autorská práva třetích osob.

Účastníkem vložená data a příspěvky jsou názorem účastníka – autora příspěvku – a je doporučeno takto k nim přistupovat; účastník odpovídá za vlastní uvedené názory. Poskytovatel neodpovídá za správnost a pravdivost příspěvků a dat vložených do online prostředí Kurzu účastníkem nebo třetími osobami (návštěvníky apod.), nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost a neodpovídá za škody jimi případně způsobené.

Údaje uváděné účastníkem na přihlášce a jiné obdobné údaje musí být uvedeny pravdivě a správně; v případě porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje (a tím zamezit přístup účastníka do online prostředí Kurzu), a to dočasně nebo natrvalo, jakož je i oprávněn smlouvu s účastníkem vypovědět s účinností doručení výpovědi účastníku.

Práva poskytovatele v případě porušení povinností účastníka

Účastník odpovídá poskytovateli za škodu, která vznikla poskytovateli tím, že účastník porušil některou z jeho povinností mu zde uloženou.

V případě, že je účastník v prodlení s úhradou ceny nebo jiného svého peněžitého plnění vůči poskytovateli, je poskytovatel po dobu prodlení oprávněn účastníku zneplatnit jeho přihlašovací údaje; v případě, že prodlení trvá déle než 15 dnů, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s účinností doručení výpovědi účastníku.

V případech, kdy je poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek oprávněn znepřístupnit přihlašovací údaje účastníka, nebo v případech, kdy je poskytovatel na základě zákona nebo těchto obchodních podmínek oprávněn tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit při porušení povinnosti účastníka, nebo v případech, kdy tato smlouva při porušení povinnosti účastníka jinak zaniká: – není tím dotčena povinnost účastníka uhradit poskytovateli celou sjednanou cenu Kurzu dle smlouvy s poskytovatelem, – účastník nemá nárok na jakoukoli náhradu ze strany poskytovatele ani na vrácení již poskytovateli uhrazené ceny Kurzu (byť by se týkala doby po ukončení smlouvy); tyto úhrady náleží poskytovateli jako úhrady za ním již poskytnuté plnění.

Účastník bere na vědomí, že na uzavření smlouvy s poskytovatelem není právní nárok, přičemž s účastníkem, který porušil povinnosti dle těchto obchodních podmínek, nemusí již být ze strany poskytovatele uzavřena nová smlouva.

Zaplacením smluvní pokuty sjednané touto smlouvou není dotčen nárok na zaplacení škody, která porušením povinnosti smluvní strany utvrzené smluvní pokutou druhé smluvní straně vznikla; poškozená smluvní strana se může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty sjednané touto smlouvou není dotčena povinnost účastníka hradit sjednanou cenu za plnění poskytovatele.

Funkčnost Kurzu

Účastník bere na vědomí, že online prostředí Kurzu může být nefunkční např. z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu programů a systému nebo zavedení nových prvků, jakož i z důvodu nepředvídatelných poruch či závad. Je-li to možné, bude poskytovatel o plánované nefunkčnosti informovat předem účastníka.

Poskytovatel nemůže zaručit, že jím provozované internetové stránky jsou v každém okamžiku bezchybné a prosté virů. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody případně účastníku či jiným osobám vzniklé v důsledku nefunkčnosti nebo užití online prostředí Kurzu nebo ztráty dat či příspěvků vložených účastníkem.

Pravidla chování v Kurzu Účastník bere na vědomí, že v rámci Kurzu není přípustné:

porušování obecně závazných právních předpisů nebo vykonávat protiprávní činnost, jakož ani porušovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami,

jednání rozporné s dobrými mravy nebo obecně uznávanými morálními či etickými pravidly (např. projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.),

jednání, jež je v internetovém prostředí nekalé (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.),

jednání, jež je vnímáno v obchodním styku jako nekalé,

aby účastník jakkoli užíval Kurz k reklamě nebo propagaci podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti své nebo třetích osob (výjimku může předchozím souhlasem udělit poskytovatel),

jednání, jež je obtěžující nebo difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.),

jednání, které porušuje zájmy poskytovatele,

jednání, které narušuje možnost využívání Kurzu jinými uživateli či jinými osobami.

Poskytovatel má právo odstranit (smazat) příspěvky či data účastníka či jiných osob rozporná s výše uvedenými pravidly.

V případě, že účastník poruší uvedená pravidla, je poskytovatel oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje (a tím mu zamezit přístup do online prostředí Kurzu), a to dočasně nebo natrvalo, jakož je i oprávněn smlouvu s účastníkem vypovědět s účinností doručení výpovědi účastníku.

Práva účastníka a odstoupení od smlouvy

Je-li poskytovatelem plněno z této smlouvy vadně, má účastník právo požadovat, aby mu v přiměřené lhůtě (nejméně třicetidenní) bylo plněno řádně. Účastník může od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu po té, co se o důvodu odstoupení dozvěděl, a to v případě, že mu není plněno řádně po dobu delší než 2 měsíce, nebyla-li vyřízena včas jeho reklamace nebo nebyla-li sjednána náprava vadného plnění v přiměřené lhůtě. Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) sdělí účastník poskytovateli písemně na e-mailovou adresu poskytovatele pomoc@tomaspour.cz; poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti dnů od jejího obdržení.

V případě, kdy účastník vypoví v případech stanovených touto smlouvu nebo zákonem tuto smlouvu, má nárok na vrácení poměrné části jím uhrazené ceny připadající na plnění vadné nebo neuskutečněné z důvodu výpovědi; cena připadající za již řádně poskytnuté plnění se účastníku nevrací.

Odstoupení účastníka od této smlouvy má účinky jen vůči plnění, jež mu nebylo plněno řádně, a do budoucna (nikoli ve vztahu k již poskytnutému řádnému plnění); obdobně toto platí i ve vztahu k odstoupení poskytovatelem. V případě, kdy účastník odstoupí v případech stanovených touto smlouvu nebo zákonem od této smlouvy, má nárok na vrácení poměrné části jím uhrazené ceny připadající na plnění vadné nebo neuskutečněné z důvodu odstoupení od smlouvy; cena připadající za již řádně poskytnuté plnění se účastníku nevrací. Zde uvedené se netýká odstoupení dle bodu Garance vrácení peněz.

Účastník je povinen uvést ve výpovědi nebo v odstoupení od této smlouvy číslo účtu, na který mu mají být případně poukázány platby od poskytovatele; v případě, že účastník číslo účtu pro vrácení platby neuvede, je mezi stranami této smlouvy ujednáno, že poskytovatel je oprávněn poukázat platbu na číslo účtu, ze které poskytovatel úhradu Kurzu obdržel (to platí i v případě, že úhrada Kurzu byla provedena z jiného účtu, než je účet účastníka).

Oznámení o odstoupení od smlouvy posílejte emailem na adresu pomoc@tomaspour.cz

Služby odborníků a dosahování výsledku

Poskytovatel sděluje, že plnění jím poskytnuté v rámci Kurzu dle této smlouvy nemůže nahradit a nenahrazuje služby lékařů, psychologů či právních poradců. Obzvláště v případě jakýchkoli tělesných nebo duševních příznaků, které mohou vyžadovat odborné vyšetření či pomoc, se má účastník vždy obrátit na příslušného lékaře.

Poskytovatel nezaručuje, že jakékoli postupy či informace prezentované v rámci Kurzu budou fungovat i v případě účastníka. Míra úspěchu je vždy závislá na mnoha proměnných, především na schopnostech účastníka, talentu, vědomostech, píli a snaze; tyto proměnné se liší osobnost od osobnosti, vycházejí z individuality účastníka a jeho rodiny a nelze proto ve všech případech garantovat výsledek.

Veškerá očekávání, předpovědi a výhledy do budoucna učiněné na stránkách poskytovatele a jím sdělené nejsou závazným příslibem, ale pouze jeho názorem, vybudovaným na dosavadních znalostech a zkušenostech.

V každém případě a za všech okolností je účastník sám plně odpovědný za svůj život a za své činy včetně způsobu využití informací získaných od poskytovatele. Vzniknou-li z rozhodnutí účastníka jakékoli škody či újmy, poskytovatel za ně neodpovídá.

Autorská práva

Vlastníkem materiálů a výstupů poskytnutých v rámci Kurzu je poskytovatel a jsou jeho autorským dílem. Výhradní práva k programové, grafické i obsahové stránce Kurzu jsou majetkem poskytovatele. Všechna práva vyhrazena.

Na základě této smlouvy nenabývá účastník nebo jiná osoba žádná práva z duševního vlastnictví, jež náležejí poskytovateli ani k jeho obsahu či softwarovému a jinému vybavení Kurzu nebo jeho části.

Žádná část internetových stránek, na nichž je provozován Kurz (texty, obrázky, videa apod.), ani softwaru nesmí být v celku ani v části kopírována nebo jinak reprodukována nebo šířena mimo rozsah Kurzu bez předchozího souhlasu poskytovatele.

Data a příspěvky účastníka

Poskytovatel je oprávněn (bez nároku na odměnu ze strany účastníka) data či příspěvky účastníka a dalších osob (např. jeho komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), vložené do online prostředí Kurzu nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem nebo jinak poskytovateli účastníkem předané, dále bezúplatně užívat při své činnosti – např. pro doložení, ilustraci, ukázky nebo rozvoj činností poskytovatele a jeho produktů a jejich výsledků (např. pro doložení kvality či účinnosti Kurzu nebo ukázky jeho průběhu a příkladů jeho využití) – a ke své prezentaci (např. jako své reference, pro marketingové a reklamní účely apod.), k čemuž účastník dává poskytovateli výslovný souhlas. Poskytovatel je oprávněn tato data a příspěvky zveřejnit na svých internetových stránkách nebo prezentovat jiným způsobem.

Účastník bere na vědomí, že osobní a další údaje uvedené v příspěvcích a souborech, jež sám do veřejně nebo uživatelům Kurzu přístupné části online prostředí Kurzu nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem vložil (např. do diskusí a fór, při plnění úkolů v rámci Kurzu apod.), jsou takto přístupné. Účastník bere na vědomí, že jakékoli informace a údaje publikované prostřednictvím jeho příspěvků či souborů na stránkách provozovaných poskytovatelem (např. na fórech a diskusích) mohou být (bez vlivu poskytovatele) použity třetími osobami (návštěvníky těchto stránek) a že tak účastník činí na vlastní nebezpečí; bezpečnost těchto údajů a informací nemůže poskytovatel zaručit.

V případě, že data či příspěvky účastníka a dalších osob (např. jeho komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), vložené do online prostředí Kurzu nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem nebo jinak poskytovateli účastníkem předané, obsahují osobní údaje, účastník dává souhlas s tím, aby tyto jeho příspěvky a soubory (včetně tam uvedených osobních údajů) byly dále poskytovatelem užity k účelům uvedeným v tomto bodě těchto obchodních podmínek; poskytovatel je oprávněn připojit k danému příspěvku jméno a příjmení účastníka, jestliže však poskytovatel bude tyto příspěvky či soubory zveřejňovat mimo online prostředí Kurzu .

Pokud se při požadavku poskytovatele na získání informací či údajů od účastníka přímo počítá s jejich poskytnutím či zpřístupněním třetí osobou, bude o tom účastník informován.

Pokud účastník zašle poskytovateli nebo uvede v online prostředí Kurzu jakýkoli návrh či příspěvek či data, která naplňují znaky díla chráněného dle autorského zákona, poskytuje zároveň poskytovateli licenci, tedy právo takové dílo užít; tato licence je nevýhradní, teritoriálně neomezená, neomezená co do účelu užití díla, časově omezená na dobu výkonu majetkových práv autora, je poskytnuta bezúplatně, přičemž k užití díla není třeba souhlasu účastníka nebo jeho vyrozumění poskytovatelem.

Předávání informací a údajů

Poskytovatel uvádí, že je povinen předat údaje a informace poskytnuté mu účastníkem v případě, že je to mu to uloženo zákonem, popř. tyto údaje či informace budou vyžádány příslušným orgánem veřejné moci, zejména policií, soudem, nebo správním orgánem.

Poskytovatel též poskytne v nezbytném rozsahu jemu předané údaje či informace, je-li to nezbytné k ochraně života, zdraví či majetku účastníka nebo třetích osob.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo poskytnout informace v nezbytném rozsahu v souvislosti s právními či společenskými přeměnami poskytovatele či při právním nástupnictví po poskytovateli, a to osobám, na které budou přecházet aktiva a práva a povinnosti týkající se činností, s nimiž údaje či informace souvisí.

Poskytovatel dále může předat údaje a informace účastníka, které se týkají on-line plateb poskytovatelům platebních bran, platebním zprostředkovatelům a finančním ústavům, u kterých jsou vedeny příslušné kreditní či debetní karty, a to v rozsahu nezbytném k zajištění transakce a jejího bezpečného průběhu.

Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Poskytovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje, mimo případy stanovené v uvedeném zákoně, v těchto obchodních podmínkách (viz zejména předchozí bod) nebo v případě, souhlasí-li s tím účastník, třetím osobám a poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje poskytovatelem zpracovávány, jakož i dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem.

Účastník uděluje souhlasem s těmito obchodními podmínkami poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých při uzavření smlouvy s ním, popř. jinak předaných v rámci Kurzu, tj. ke svému jménu, příjmení, datu narození, bydlišti, telefonu a e-mailové adrese.

V případě, že v návaznosti na některé aktivity Kurzu je účastník požádán o poskytnutí některých dalších informací o sobě (např. prostřednictví vyplnění on-line dotazníku), vztahuje se i na tyto poskytnuté osobní údaje souhlas účastníka dle tohoto bodu obchodních podmínek; poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a účastník je může odmítnout, nicméně bez zadání požadovaných informací se nebude moci účastník příslušné aktivity účastnit (bez nároku na vrácení ceny uhrazené účastníkem poskytovateli nebo její části za tuto aktivitu). Souhlas se zpracováním osobních údajů je též účastníkem dán ve vztahu k osobním údajům účastníka, jež uvedl ve svých příspěvcích a souborech poskytnutých poskytovateli, jak je uvedeno v bodě Data a příspěvky účastníka.

Souhlas dle této smlouvy je dán účastníkem poskytovateli ke zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí plnění poskytovatele dle této smlouvy, včetně autorizace úkonů účastníka a zpracování v souvislosti s úhradami za plnění poskytnutá na základě této smlouvy či jinými pohledávkami poskytovatele vůči účastníku, pro účely umožnění účasti účastníka na aktivitách Kurzu a pro zvýšení ochrany online prostředí Kurzu a informování účastníků ze strany poskytovatele; příspěvky a soubory vložené účastníkem do online prostředí Kurzu nebo poskytovateli jinak předané je též poskytovatel oprávněn užít k účelům a za podmínek uvedených výše ve vztahu k datům a příspěvkům účastníka.

Jestliže jsou účastníkem dobrovolně (např. v rámci příspěvku účastníka v rámci Kurzu) předány poskytovateli citlivé osobní údaje (kterými jsou osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu nebo sexuálním životě subjektu údajů nebo genetický údaj subjektu údajů), účastník tímto dává poskytovateli výslovný souhlas s jejich užitím, jak je popsáno v bodě týkajícím se dat a příspěvků účastníka, a to na dobu 10 let. Poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné; účastník má právo – kromě práv uvedených dále – tento souhlas odvolat.

Účastník má právo: – odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděleným dle tohoto bodu obchodních podmínek, neboť poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; účastník však bere na vědomí, že v případě, že bude účastník požadovat odstranění osobních údajů uvedených na přihlášce účastníka, poskytovatel zneplatní jeho přihlašovací údaje a účastník nebude mít přístup do online prostředí Kurzu, – na přístup ke svým osobním údajům, – požadovat opravu svých osobních údajů, – obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, – požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích, – v případě, že zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat poskytovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů; účastník však bere na vědomí, že v případě blokování či likvidace osobních údajů uvedených na přihlášce účastníka poskytovatel zneplatní jeho přihlašovací údaje a účastník nebude mít přístup do online prostředí Kurzu.

Doručování a informování

Doručování písemností mezi stranami této smlouvy se děje elektronicky – e-mailem (v tom případě se za doručení považuje druhý den po odeslání elektronické zprávy, nebyla-li doručena dříve), popř. poštou (v tom případě se za doručení považuje pátý den po odeslání, nebyla-li písemnost doručena dříve). Doručování se děje na poštovní nebo elektronickou (e-mailovou) adresu poskytovatele, resp. na poštovní nebo elektronickou (e-mailovou) adresu účastníka uvedenou v přihlášce (nebo na jinou adresu, kterou následně účastník poskytovateli písemně sdělí).

Poskytovatel informuje účastníky zveřejněním informace na své internetové stránce, na které jsou přístupné tyto obchodní podmínky, popř. i zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu účastníka.

Poskytovatel je oprávněn též zasílat účastníkům e-mailové zprávy související s aktivitami poskytovatele, účastníka nebo Kurzu, popř. o aktivitách s poskytovatelem spolupracujících subjektů; souhlas s uvedeným může účastník písemně odvolat doručením tohoto odvolání poskytovateli.

Přístup ke stránkám poskytovatele a aplikace třetích stran

Kurz může být zpřístupněn prostřednictvím aplikací (softwaru) třetích osob; při užívání těchto aplikací platí pro jejich užívání a pro shromažďování a zpracování dat a jiného obsahu a osobních údajů v souvislosti s užíváním těchto aplikací zásady a podmínky stanovené provozovateli těchto aplikací a účastník je povinen tyto zásady a podmínky dodržovat.

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při přístupu k online prostředí Kurzu prostřednictvím internetového prohlížeče servery poskytovatele za účelem umožnění přístupu k internetovým stránkám a jejich užívání automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje – webový požadavek, interakce se službami poskytovatele, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat prohlížeč účastníka nebo jeho účet. Tyto informace jsou užívány zejména ke správě stránek a k lepšímu pochopení vzorců pohybu návštěvníků po stránkách, jakož i ke zjištění, které části stránek jsou nejvíce zatíženy, které části stránek potřebují vylepšit a které aplikace jsou nejčastěji využívány, aby bylo možno stránky průběžně vylepšovat. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí celkových statistik a jsou tedy anonymní, nejsou vztaženy ke konkrétním jmenovitě vyjádřeným uživatelům stránek. Takováto hromadná statistická data jsou následně využívána pro statistické, marketingové, propagační a podobné účely. Data jsou sbírána prostřednictvím tzv. cookies během návštěv na stránkách. Cookie je malý objem dat, který stránky přenesou do prohlížeče návštěvníka a mohou být čteny pouze ze strany serveru, který je poslal. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje, aby si server pamatoval hesla účastníka a oblíbené položky. Cookie nemůže být použit jako zdrojový kód a nemůže přenášet počítačové viry. Většina prohlížečů je nastavena k přijímání cookies, nicméně na prohlížeči lze nastavit, aby prohlížeč před každým přijetím konkrétního cookie žádal o souhlas s jeho přijetím. Na některých stránkách, které vyžadují předchozí přihlášení účastníka, pak není přijetí cookie otázkou volby, neboť pokud je rozhodnuto cookie neakceptovat, nebude pravděpodobně zajištěn do takových stránek přístup.

Přístup, ochrana a změny online prostředí

Účastník není oprávněn jakkoli zasahovat do online prostředí Kurzu jiným způsobem, než je stanoven pro jeho obvyklé užívání, např. jakkoli měnit jeho parametry, vzhled, programové nastavení, technickou podstatu apod.; účastník není oprávněn činit jakékoli kroky, které by mohly narušit jeho stabilitu, chod či bezpečnost.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zásahu do online prostředí Kurzu bez nutnosti předchozího oznámení účastníku; zásahem se rozumí např. změna parametrů, změna grafické stránky, přidání či odebrání možností pro uživatele a další zásahy. iii. Stránky poskytovatele jsou spravovány z České republiky a řídí se právem České republiky; pokud účastník přistupuje k těmto stránkám z jiných zemí, činí tak na vlastní nebezpečí a je odpovědný za jakýkoli konflikt s místním právem.

Podmínky individuálních konzultací

 • Klient, který vstoupil do konzultací se zavazuje řešit veškerá témata, včetně případných konfliktů, jen a pouze v rámci jím hrazených konzultací.
 • Všechny konzultace musejí být ze strany klienta uhrazeny předem.
 • Pokud v rámci konzultačního vztahu dojde k zapojení třetích osob ze strany klienta, budou klientovi účtovány náklady dle aktuální ceny za individuální konzultace na stránkách www.bezpecnavina.cz, a to za každou započatou hodinu, kterou se budeme muset zabývat příchozí nebo odchozí komunikací se třetí osobu a to zejména advokátů nebo dalších případných (jakýchkoliv) institicí včetně soudů.
 • Zdůvodnění těchto podmínek klient může získat v řádném konzultačním procesu, zejména při konzultacích týkajících se mechanismů sociální a institucionální agrese a obrany proti těmto jevům, zejména v matematickém modelu bi-nárních a n-nárních vztahů, který se v rámci konzultací učíte.
 • V případě nejasností při vykazovanání reakcí na písemné dokumenty zaslané klientem nebo jím pověřenými třetímí osobami, budou klientovy paušálně účtovány 4 konzultační hodiny za každou započatou normostranu zaslaných dokumentů dle aktuálního ceníku konzultací.
 • Hranice a pravidla v rámci konzultačního procesu jsou klientovi sdělovány průběžně v okamžiku, kdy se na ně dotáže nebo dojde k jejich narušení ze strany klienta. Pokud dojde k narušení hranic klientem, je požadováno, aby se jim klient přizpůsobil a i samotné řešení podstaty hranic je součástí konzultačního procesu.

Změna obchodních podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

O změně obchodních podmínek bude účastník informován (způsobem dle bodu 24. písm. b); v případě, že účastník tuto změnu odmítá, má právo do 15 dnů ode dne oznámení změny vypovědět tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.

Závěrečná ustanovení

V případě, že spotřebitel má dotaz týkající se postupu poskytovatele, může se obrátit na poskytovatele prostřednictvím jeho e-mailové adresy pomoc@bezpecnavina.cz.

V otázkách zde neupravených se postupuje dle obecně závazných právních předpisů.

Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento právní vztah (vztah mezi poskytovatelem a účastníkem, resp. objednatelem) se řídí českým právem. Strany se dále dohodly, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy České republiky podle českého práva.

V případě, že se stane některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude to na újmu platnosti či účinnosti jakýmkoli dalším jejich ustanovením; namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Účastník uzavřením smlouvy s poskytovatelem potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi – jako s nedílnou součástí smlouvy mezi nimi uzavírané – souhlasí.